– Thí sinh đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến tại website https://ts22.ut.edu.vn

– Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục III – Mẫu do Bộ GDĐT quy định):

PHỤ LỤC III – PHIEU DKXT THANG – KHOAN 1_2 DIEU 8 QUY CHE TS 2022

– Đối tượng xét tuyển thẳng diện chính sách:

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục IV – Mẫu do Bộ GDĐT quy định):

PHỤ LỤC IV – PHIEU DKXT THANG – MUC b_c KHOAN 4 DIEU 8 QUY CHE TS 2022 – DIEN CHINH SACH