Giới thiệu ngành Kỹ thuật tàu thủy

Ngành Kỹ thuật tàu thủy tuyển sinh với 3 chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy (7520122.1), Công nghệ đóng tàu thuỷ (7520122.2), Kỹ thuật công trình ngoài khơi (7520122.3)