Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 1423/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học Ngành “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn quốc) do Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc thực hiện.

Chương trình nhằm cung cấp thị trường nguồn nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” trình độ cao. Đây là bước tiến vượt bậc tiếp theo của Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh trong việc hướng đến đa dạng hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” và đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế.

Trước đó vào năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt chương trình liên kết đào tạo ngành “Quản lý Cảng và Logistics” giữa Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc. Năm 2020, Bộ cũng quyết định gia hạn sau 5 năm thực hiện chương trình này nhằm tiếp tục đào tạo nhân lực Logistics trình độ cao.

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Chính phủ đã ban hành quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Chương trình liên kết đào tạo đại học ngành “Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng” rất phù hợp với nhiệm vụ số 48, mục V phụ lục các nhiệm vụ cụ thể nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2025, trong đó tập trung đến đa dạng hóa các hình thức đào tạo, thúc đẩy đào tạo và cấp bằng quốc tế về Logistics.

Như vậy cho đến nay, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã có 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế về ngành Logistics (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – 2021, Quản lý Cảng và Logistics – 2015) khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng và chất lượng hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực này.

(Tin và ảnh: Viện IEC)