[𝐈𝐧𝐟𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜] – 𝟓 𝐦ố𝐜 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜ầ𝐧 𝐥ư𝐮 ý 𝐤𝐡𝐢 𝐱é𝐭 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 Đ𝐇 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐯à𝐨 𝐔𝐓𝐇 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐

Thời gian: Từ ngày 𝟐𝟐/𝟎𝟕 đến 𝟏𝟕 𝐠𝐢ờ 𝟎𝟎 ngày 𝟐𝟎/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 Đây là thời gian để các bạn thí sinh dùng đ𝐢ể𝐦 𝐭𝐡𝐢 𝐓𝐇𝐏𝐓 xét tuyển vào 𝐔𝐓𝐇, đồng thời cũng là…

HƯỚNG DẪN ĐKXT HỌC BẠ TRỰC TUYẾN 2022

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ (5 HỌC KỲ) 1. Hình thức đăng ký Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website https://ts22.ut.edu.vn Lưu ý: Sau khi thực hiện đăng ký trực…