⏰ Thời gian: Từ ngày 𝟐𝟐/𝟎𝟕 đến 𝟏𝟕 𝐠𝐢ờ 𝟎𝟎 ngày 𝟐𝟎/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
🆘 Đây là thời gian để các bạn thí sinh dùng đ𝐢ể𝐦 𝐭𝐡𝐢 𝐓𝐇𝐏𝐓 xét tuyển vào 𝐔𝐓𝐇, đồng thời cũng là thời gian để các bạn thí sinh đã đủ đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐢ệ𝐧 𝐭𝐫ú𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 bằng phương thức xét tuyển 𝐇ọ𝐜 𝐛ạ và 𝐃ự 𝐛ị đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 đặt ngành đã được xét đủ đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐢ệ𝐧 𝐭𝐫ú𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 (cụ thể ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯ọ𝐧𝐠 𝟏) trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) và nắm chắc trong tay cơ hội trở thành 𝐭â𝐧 𝐒𝐕 𝐔𝐓𝐇.

Trả lời