Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

Ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics) Mã ngành 7580301 +  Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics), mã số xét tuyển 7580301.1 +  Chuyên ngành Quản lý dự án xây…