Khoa Công nghệ thông tin

Lịch sử hình thành Tháng 10 năm 1996, Phân khoa Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Phân hiệu Đại học Hàng hải được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường…