Hướng nghiệp cùng UT-HCMC (GTS)

GTS trân trọng giới thiệu các video tư vấn về chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2020 tại Trường.