Thông tin tuyển sinh hệ VLVH, liên thông VLVH, bằng 2 VLVH đợt tháng 11-2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỊA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:………/TB-TSVLVH                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC, BẰNG 2 VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2016

Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo Vừa làm – vừa học Trường Đại Học Giao thong Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh thong tin về tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, lien thong vừa làm vừa học, bằng 2 vừa làm vừa học tháng 11/2016 tại TP.Hồ Chí Minh như sau:

1.Hệ Bằng 2 Vừa làm vừa học: Ngành Kinh tế vận tải biển (401), Ngành Xây dựng cầu đường (111):

 • Hạn chót nhận Hồ sơ xét tuyển ngày 25/11/2016.

2. Hệ đại học VLVH: Ngành Kinh tế vận tải biển (401):

 • Tổ chức thi tuyển sinh ngày 26, 27/11/2016.
 • Đăng ký và ôn thi hạn chót ngày 02/11/2016.
 • Hạn chót nhận Hồ sơ dự thi ngày 15/11/2016.
 • Thí sinh liên hệ nhận Giấy báo dự thi từ ngày 23-25/11/2016.

3. Hệ Liên thông VLVH: Ngành Kinh tế vận tải biển (401), Ngành xây dựng cầu đường (111):

 • Tiếp tục nhận Hồ sơ dự thi đến hết ngày 04/11/2016.
 • Nếu đủ số lượng hồ sơ sẽ tổ chức ôn thi từ 07/11/2016.
 • Tổ chức thi tuyển sinh ngày 26, 27/11/2016.
 • Thí sinh liên hệ nhận Giấy báo dự thi từ ngày 23-25/11/2016.

4. Các hệ, ngành khác:

 • Phòng Đào tạo VLVH vẫn tiếp tục nhận Hồ sơ tuyển sinh đến khi đủ số lượng.
 • Dự kiến tổ chức thi tuyển sinh vào tháng 3/2017 (những hồ sơ tuyển sinh Phòng Đào tạo VLVH đã nhận nhưng chưa đủ số lượng để tổ chức thi tuyển, xét tuyển đợt tháng 11/2016 sẽ chuyển sang đợt tuyển sinh tháng 3/2017).
 • Những ngành không đủ hồ sơ tổ chức thi tuyển, xét tuyển, thí sinh có nguyện vọng thi tuyển hoặc xét tuyển ngành khác liên hệ Phòng Đào tạo VLVH để thay đổi nguyện vọng.

LIÊN HỆ THÔNG TIN TUYỂN SINH:
Địa chỉ: Số 02, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Văn phòng: 08.3898.0429 – Thầy Bình: 0168.638.6378

Chia sẽ.

Leave a Reply