Thông báo thời gian và hiệu lệnh thi tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Số: 1077 /TB-ĐHGTVT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
Thời gian và hiệu lệnh thi tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2016

1/ Thời gian sinh hoạt và thi
Ngày 26/11/2016
(thứ Bảy):

Buổi sáng:      Thi môn Toán (thi tự luận – 180 phút)
– 06h30:  CBCT có mặt tại phòng Hội đồng thi
– 06h50 đến 07h25: CBCT nhận cặp hồ sơ, tài liệu; về phòng thi, đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo danh sách dự thi, sinh hoạt quy chế thi.
– 07h20: CBCT 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi
– 07h25: CBCT bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh
– 07h30: Bắt đầu giờ làm bài thi
– 07h45: CBCT thu đề thi còn dư bàn giao cho Ban thư ký tại phòng thi.
– 10h15: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
– 10h30: CBCT thu bài thi.

Buổi chiều:
– 13h15:  CBCT có mặt tại địa điểm thi
13h30 đến 13h45: CBCT nhận cặp hồ sơ, tài liệu; về phòng thi, đánh số báo danh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo danh sách dự thi.
13h45 đến 14h00: CBCT 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi, CBCT 2 phát giấy nháp, giấy thi (nếu thi trắc nghiệm thì phát phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN)
– 14h00 đến 14h15: Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh (nếu thi trắc nghiệm sau khi phát đề xong cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN)
– 14h15: Bắt đầu giờ làm bài

Hệ VLVH:   Đại học thi môn Vật lý (thi trắc nghiệm – 90 phút)
                    Đại học Bằng 2 thi môn Anh Văn (thi trắc nghiệm – 90 phút)

+ 14h30: CBCT thu đề thi còn dư bàn giao cho Ban thư ký tại phòng thi.
+ 15h30: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
+ 15h45: Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu phiếu TLTN của thí sinh và bàn giao cho Ban thư ký.

                    Hệ Liên thông chính quy: Thi môn Cơ sở ngành (thi tự luận – 120 phút)

+ 14h30: CBCT thu đề thi còn dư bàn giao cho Ban thư ký tại phòng thi.
+ 16h00: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
+ 16h15: CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban thư ký.

Ngày 27/11/2016 (Chủ Nhật):

Buổi sáng:
– 06h30:  CBCT có mặt tại địa điểm thi
06h45 đến 07h15: CBCT nhận cặp tài liệu; về phòng thi, đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
07h20: CBCT 1 đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng, CBCT 2 phát giấy thi giấy nháp (nếu thi trắc nghiệm thì phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN)
– 07h25: Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; (nếu thi trắc nghiệm sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN)
– 07h30: Bắt đầu giờ làm bài

                    Hệ VLVH: Đại học thi môn Hóa học (thi trắc nghiệm – 90 phút)

+ 07h45: CBCT thu đề thi và phiếu TLTN còn dư bàn giao cho Ban thư ký tại phòng thi.
+ 08h45: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
+ 09h00: Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm; thu phiếu TLTN của thí sinh và bàn giao cho Ban thư ký.

                    Hệ Liên thông chính quy: Thi môn Chuyên ngành (thi tự luận – 120 phút)

+ 07h45: CBCT thu đề thi còn dư bàn giao cho Ban thư ký tại phòng thi.
+ 09h15: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
+ 09h30: CBCT thu bài thi và và bàn giao cho Ban thư ký.

2/ Hiệu lệnh
Gọi thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống (kẻng/chuông) dài
Bắt đầu làm bài thi: 6 tiếng trống (kẻng/chuông)
Còn 15 phút hết giờ: 3 tiếng trống (kẻng/chuông)
Hết giờ làm bài: 1 hồi dài và 6 tiếng trống (kẻng/chuông)

                                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                           P. CHỦ TỊCH HĐTS – P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             PGS.TS Đồng Văn Hướng

Chia sẽ.

Leave a Reply