Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh LT CQ từ CĐ lên ĐH năm 2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
Số:  700 /TB-ĐHGTVT-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh liên thông chính quy
từ cao đẳng lên đại học năm 2017

Căn cứ thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017 (thông báo số 568/TB-ĐHGTVT, ngày 14 tháng 8 năm 2017) của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;
Xét tình hình thực tế,
Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017 như sau:
1/ Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 08/12/2017.
2/ Thời gian thi tuyển: ngày 1617/12/2017.

Thông tin liên hệ:
Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 35126902

Nơi nhận:
– HĐTS;
– BGH (để b/c);
– Các Khoa/BM;
– P. Tuyển sinh;
– TT.NN-TH&BDVH;
– Đăng website;
– Lưu: VT, PĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS. TS Đồng Văn Hướng

Chia sẽ.

Leave a Reply