Quyết định Xét điểm trúng tuyển hệ LT từ CĐ lên ĐH, VB2 hình thức VLVH Đợt 2 năm 2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
Số:  15 /QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Xét điểm trúng tuyển hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2
 hình thức VLVH Đợt 2 năm 2017
———————————-

CHỦ TỊCH HĐTS HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận Tải Tp Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học.
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VLVH ban hành ngày 27/02/2017 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Quyết định 04/QĐ-HĐTS, ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc công nhận điểm trúng tuyển hệ Liên thông từ Cao đẳng lên  Đại học, Văn bằng 2 Đại học hình thức VLVH đợt 2 năm 2017 của Chủ tịch Hội Đồng Tuyển Sinh,
Căn cứ Quyết định số………………, Quyết định số…………., Quyết định số……………., ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ đại học văn bằng 2 VLVH các ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh tế xây dựng;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 101 thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Vă bằng 2 VLVH đợt  năm 2017 như sau:

  • 23 thí sinh Liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
  • 13 thí sinh liên thông ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;
  • 07 thí sinh liên thông ngành Kinh tế vận tải biển;
  • 19 thí sinh văn bằng 2 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
  • 15 thí sinh văn bằng 2 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;
  • 25 thí sinh văn bằng 2 ngành Kinh tế xây dựng, có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao cho Phòng Đào tạo VLVH phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học và lập kế hoạch học tập.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo VLVH, Kế hoạch – Tài vụ, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 2;  
  • Lưu VT,VLVH.

CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

 

Danh sách trúng tuyển hệ VLVH năm 2018

Chia sẽ.

Leave a Reply