Quyết định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào ĐH chính quy năm 2017

          BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
AAATHÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
                 Số: 90/ĐHGTVT-TS                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy
tại trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh
năm 2017

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (Hướng dẫn số 603 /BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.
ĐIỀU 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ban hành, được áp dụng trong kỳ thi Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.
ĐIỀU 3. Các thành viên của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Trưởng phòng Tuyển sinh, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 3                                                                                                                     (Đã ký)
  • Lưu phòng Tuyển sinh, văn thư                                                                    PGS. TS. NGUYỄN VĂN THƯ


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

Chia sẽ.

Leave a Reply