Giới thiệu ngành Kỹ thuật ô tô

Ngành Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering) Chuyên ngành Cơ khí ô tô (Automotive Mechanical Engineering) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7520130 Ngành Công nghiệp Cơ khí ô tô từ khi ra…