Cùng khám phá ngành Khoa học hàng hải

Cùng khám phá ngành Khoa học hàng hải sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ngành học, tố chất cần đáp ứng, cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn.

Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

Ngành Kinh tế vận tải (Transport Economics) Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (Sea Transport Economics) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7840104   Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải biển…

Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

Ngành Khai thác vận tải (Transport Operation) Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải (Transport Business Administration) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7840101   Giới thiệu ngành Quản lý và…

Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

Ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics) Mã ngành 7580301 +  Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics), mã số xét tuyển 7580301.1 +  Chuyên ngành Quản lý dự án xây…