Cùng khám phá ngành Khoa học hàng hải

Cùng khám phá ngành Khoa học hàng hải sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ngành học, tố chất cần đáp ứng, cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn.

Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

Ngành Kinh tế vận tải (Transport Economics) Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (Sea Transport Economics) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7840104   Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải biển…