Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7520320   Giới thiệu về ngành Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới…