Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Electronic Engineering & Telecommunication) Chuyên ngành Điện tử viễn thông (Electronic Engineering & Telecommunication) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7520207   Giới thiệu Được…