TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: 724 /QĐ-ĐHGTVT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy
bổ sung đợt 1 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 và Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ quyết định số 573/QĐ-ĐHGTVT ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc “Thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016”;
Căn cứ kết quả sinh viên đại học, cao đẳng chính quy nhập học đợt 1 năm 2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 9 năm 2016;
Theo đề nghị của Uỷ viên thường trực Hội đồng Tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 vào các ngành của trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Sinh viên học ngành D520122 sẽ được phân chuyên ngành sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm học đầu trên cơ sở kết quả học tập và quy định của nhà trường.
Điều 3. Hội đồng Tuyển sinh, các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Tuyển sinh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
               Như điều 3;
               Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
               HĐTS 2016; công bố website;
               Lưu VT, ĐT.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

DANH SÁCH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 – NĂM 2016
THEO NGÀNH, HỆ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 724 /QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 01/9/2016)

HỆ ĐẠI HỌC (khối A, A1)

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm
trúng tuyển
1 Ngành Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) D520122 16
2 Ngành Kỹ thuật môi trường (khối A, A1, B) D520320 16

 HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO (khối A, A1)

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm
trúng tuyển
1 Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) H840106101 16
2 Kỹ thuật công trình xây dựng H580201 16
3 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) H520103 19.5
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) H580205 16
5 Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế vận tải biển)(khối xét A, A1, D1) H840104 16

 HỆ CAO ĐẲNG

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm
trúng tuyển
1
Điều khiển tàu biển
C840107
12
2
Vận hành khai thác máy tàu thủy
C840108
12

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

Trả lời