1. Liên thông đại học chính quy

– Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

DS trung tuyen - LTCQ Cau duong
.

– Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

DS trung tuyen - LTCQ KTVT

– Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DS trung tuyen - LTCQ XDDD&CN

2. Đại học vừa làm vừa học

– Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

DS trung tuyen - DH VLVH cau duong

– Chuyên ngành Công nghệ thông tin

DS trung tuyen - DH VLVH CNTT

– Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

DS trung tuyen - DH VLVH KTVT

– Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DS trung tuyen - DH VLVH XDDD&CN

3. Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học

– Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

DS trung tuyen - B2 VLVH Cau duong

– Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DS trung tuyen - B2 VLVH XDDD&CN

Trả lời