Chuyên mục: ĐH – CĐ Chính quy

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh các hệ năm 2015

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-10, D840106-102 và D840106-103) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216) thí sinh đăng ký dự tuyển theo các mã ngành quy ước, tuy nhiên chỉ tiêu và điểm trúng tuyển chung theo nhóm ngành. Sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân ngành và chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

Các ngành D520103, D520122, D580201, D580205, D580301 sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh hệ ĐH – CĐ chính quy năm 2014

Ký hiệu trường: GTS

Khối thi tuyển: A & A1.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Sinh viên được phân chuyên ngành sau 04 học kỳ đầu tiên (02 năm học).

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-101 và D840106-102) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216, D480102) điểm xét trúng tuyển chung theo nhóm ngành.

1 6 7 8