Chức năng và nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TUYỂN SINH
(Căn cứ theo quyết định 298/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/03/2015 của Hiệu trường trường ĐH GTVT TPHCM)

Chức năng

Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh (đại học và cao đẳng chính quy và không chính quy): lập kế hoạch, tuyên truyền và tư vấn, tổ chức tuyển sinh của Trường.

Nhiệm vụ

Xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh của Nhà trường theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dự trù xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo tình hình thực tế của Nhà trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm dựa theo tình hình thực tế của Nhà trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt; báo cáo Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh trong năm; phối hợp với các đơn vị có lien quan trong trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra;

Tiếp nhận, phân loại và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh;

Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Bộ Giáo dực và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; báo cáo số liệu với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

Chuyển hồ sơ và dữ liệu thí sinh trúng tuyển cho các đơn vị có liên quan trong nhà trường lưu, quản lý và sử dụng; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng;

Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.