[𝐈𝐧𝐟𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜] – 𝟓 𝐦ố𝐜 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 𝐭𝐡í 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜ầ𝐧 𝐥ư𝐮 ý 𝐤𝐡𝐢 𝐱é𝐭 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 Đ𝐇 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐯à𝐨 𝐔𝐓𝐇 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐

Thời gian: Từ ngày 𝟐𝟐/𝟎𝟕 đến 𝟏𝟕 𝐠𝐢ờ 𝟎𝟎 ngày 𝟐𝟎/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 Đây là thời gian để các bạn thí sinh dùng đ𝐢ể𝐦 𝐭𝐡𝐢 𝐓𝐇𝐏𝐓 xét tuyển vào 𝐔𝐓𝐇, đồng thời cũng là…